Slide

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Confido Capital Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Confido Capital Oy
Pursimiehenkatu 1 A 1, 00120 Helsinki
1903391-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Tomi Ahokas
Puh. 040 550 4483


Tietosuojaselosteen sisältö

1. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Suostumus suoramarkkinointiin kysytään asiakkaalta erikseen. Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa kirjallisesti, henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu@confidocapital.com

2. Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, markkinointiin sekä riskienhallintaan. Käytämme henkilötietoja myös laissa ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattamiseksi, kuten asiakkaan tuntemiseksi, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, kirjanpitolainsäädännön toteuttamiseksi ja maksupalveluihin liittyvien velvoitteiden toteuttamiseksi.

Confido käyttää henkilötietoja voidakseen täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteensa ja voidakseen paremmin palvella asiakkaitaan. Henkilötietojen käsittelyn pääasiasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen sopimuksen tekemistä ja dokumentoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Rekisterissä olevat asiakkaat ovat joko oikeushenkilöitä tai yksityishenkilöitä. Rekisteriin kuuluvat asiakkaat ovat Confido Capital Oy:n kanssa asiakassuhteessa tai ovat olleet asiakassuhteessa Confido Capital Oy:n kanssa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen asiakas pidetään asiakasrekisteristä niin kauan kunnes Confido Capital Oy on täyttänyt lain vaatimat velvoitteet henkilötietojen säilytyksestä. Henkilötietojen säilytysajoista ja -kriteereistä lisää kappaleessa 9.

4. Asiakasrekisterin tietosisältö

Confido Capital Oy kerää yksityis- ja oikeushenkilöasiakkaistaan tietoja joita lainsäädäntö velvoittaa. Alla on eritelty yksityis- ja oikeushenkilöasiakkaittain kerättävät tiedot.

4.1 Oikeushenkilöistä kerättävät tiedot

 • Asiakkaan tuntemista koskevat perustiedot kuten yrityksen nimi, Y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, tilinumero, kansalaisuus, verotusmaa ja siihen liittyvät tiedot, FATCA, toimiala, nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön tunnistautumistapa
 • Asiakkaan tuntemista koskevat taloustiedot, kuten liikevaihto, tase, oma pääoma,
  luottokelpoisuus, liikevoitto- / tappio, sijoitusvarallisuuden määrä, varojen alkuperä
 • Asiakkaan sijoittamista koskevat tiedot, kuten riskinottohalukkuus, sijoitushorisontti, sijoituskokemus- ja tietämys, asiakkaan tuntemat rahoitusvälineet, sijoitustoiminnan luonne, volyymi ja kaupankäyntiaktiivisuus
 • Asiakkaan tuntemista koskevat muut tiedot, kuten tosiasialliset edunsaajat /omistajat (nimi ja henkilötunnus), päättävän elimen jäsenten nimet, kansalaisuudet ja syntymäajat, poliittinen vaikutusvalta, asiakkaan riskiluokitus
 • Tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
 • Sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiayhteyteen liittyvät tiedot
 • Tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä

4.2 Yksityishenkilöistä kerättävät tiedot

 • Asiakkaan tuntemista koskevat perustiedot kuten nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, postiosoite, verotusmaa, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, tilinumerot(t), koulutus, ammatti ja asiakkaan tunnistamisessa käytetty dokumentti (passi, henkilökortti, ajokortti)
 • Asiakkaan tuntemista koskevia taloudelliset tiedot, kuten vuosiansiot, nettovarallisuus,sijoitusvarallisuuden määrä ja sijoitettavien varojen alkuperä
 • Asiakkaan tuntemista koskevat muut tiedot, kuten asiakkaan ammattimaisuus sijoittajana, riskiluokitus, sijoitushorisontti, sijoituksen tavoite, sijoituskokemus- ja tietämys, entuudestaan tuntemat rahoitusvälineet, sijoitustoiminnan luonne, volyymi ja kaupankäyntiaktiivisuus, poliittinen vaikutusvalta
 • Tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
 • Sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiayhteyteen liittyvät tiedot
 • Tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä

5. Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja henkilörekistereihin hankitaan rekisteröidyiltä itseltään, hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit, luottotietorekisterit ja muut mahdolliset kaupalliset tiedonvälittäjät, jotka antavat tietoja tosiasiallisista edunsaajoista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista
henkilöistä). Lisäksi Confido Capital Oyn edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa ja viestejä voidaan tallentaa, jotta voidaan varmistua viestien sisällöstä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Confido ei luovuta hallussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella muille kuin sellaisille kolmansille palveluntarjoajille (esimerkiksi IT-palveluiden tarjoajat, kirjanpitäjä, tilintarkastaja), joiden kanssa Confido Capital Oy on tehnyt sopimuksen henkilötietojen säilyttämisestä ja käyttämisestä turvallisesti, tai lain edellyttämissä tapauksissa.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

9. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Confido säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty tai niin kauan kuin laki ja viranomaissäädökset edellyttävät, jos tietoja säilytetään muuta tarkoitusta varten kuin sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tietoja säilytetään vain, jos se on
kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista.

Esimerkiksi:

 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja
  tutkiminen: vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorituksen jälkeen
 • Kirjanpitosäädökset: kymmeneen vuoteen asti
 • Muut velvollisuudet, jotka liittyvät palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön, kuten arvopapereihin, rahastoihin, vakuuksiin, vakuutuksiin ja asuntolainoihin liittyvään lainsäädäntöön: seitsemään vuoteen asti
 • Tiedot sopimuksen täytäntöön panemisesta: kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä oikeusvaateilta puolustautumista varten

Yllä olevat esimerkit ovat ainoastaan selvennykseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista, ellei finanssisektorin lainsäädäntö aseta Confido Capital Oy:lle velvollisuutta säilyttää henkilötietoja asiakassuhteen ajan tai sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvan velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä vain henkilötietojen säilyttämiseen niissä tapauksissa, jossa rekisteröidyllä ei ole pakottavasta lainsäädännöstä johtuvaa oikeutta tietojensa poistamiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Tarkastus tulee osoittaa tietosuojaselosteessa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Korjaus- ja täydennyspyynnöt voidaan osoittaa kirjallisesti, henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu@confidocapital.com

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

11. Evästeiden käyttö

Confido Capital Oy:n Internet-sivuilla on käytetty ns. evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle Internet-sivulta. Tekstitiedosto sisältää tietoa, ja sitä käytetään esimerkiksi helpottamaan sivujen käyttöä.

Evästeitä on kahdenlaisia. Toiset evästeet tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle pitkäksi ajaksi. Niitä käytetään esimerkiksi toiminnoissa, jotka kertovat, mitä uutta kyseiselle Internetsivulle on tullut sen jälkeen, kun käyttäjä kävi siellä edellisen kerran. Toisentyyppiset evästeet, ns. sessioncookies-evästeet, tallentuvat vain väliaikaisesti siksi ajaksi kun käyttäjä on kyseisellä sivulla.

Confido käyttää evästeitä siksi, että voimme niiden avulla tehdä sivujen käyttöä koskevia tilastoja luotettavammin ja näin parantaa sivustoamme. Käytämme evästeitä myös helpottamaan sivujen käyttöä. Confido ei tallenna evästeisiin henkilötietoja tai muuta arkaluontoista tietoa.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Confido katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Evästeiden poisto
Ohjeet evästeiden poistoon https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.